مهر ۱۳۹۷ - دانشجوی پیام نور

آخرین نمونه سوالاتآرشیو
آخرین اخبارآرشیو

حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:حقوق بین الملل خصوصی ۱

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۴

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

RIAL 2,000 – خرید

 

تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

۱)رشته ای از علم حقوق است که از روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی بحث می کند. این عبارت بیانگر کدام رشته از حقوق است؟

۱-حقوق مدنی

۲-حقوق بین الملل خصوصی

۳-حقوق بین الملل عمومی

۴- حقوق تجارت

۲)کدام مورد از زمره منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی است؟

۱-عهدنامه های بین المللی

۲-اصول کلی حقوقی

۳-رویه قضایی بین المللی

۴-همه موارد فوق

۵)شرط سنی برای تحصیل تابعیت در ایران، چقدر است؟

۱- ۱۸ سال

۲- ۲۵ سال

۳- ۲۲سال

۴- ۱۵ سال

۸) تفاوت ضامنت اجراها در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی چیست؟

۱-در حقوق بین الملل خصوصی غیرمستقیم و کامل، در حقوق بین الملل عمومی مستقیم کافی است

۲- در حقوق بین الملل خصوصی مستقیم و کامل، در حقوق بین الملل عمومی غیرمستقیم و ناکافی است

۳- در حقوق بین الملل خصوصی غیرمستقیم، در حقوق بین الملل عمومی مستقیم است

۴- تفاوت در ضمنانت اجرا با هدیگر ندارند

۱۰) کدام اندیشمند تابعیت را از موضوعات حقوق خصوصی دانسته و بیشتر جنبه شخصی آن را مد نظر داشته است؟

۱-چندار

۲-اوپنهایم

۳-بانیفول

۴-ویس

۱۳) آیا می توان گفت اصولاً مراجع قضایی داخلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات مربوط به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را دارند؟

۱-بله

۲-خیر

۳- حقوق بین الملل عمومی بله، ولی حقوق بین الملل خصوصی خیر

۴- حقوق بین الملل خصوصی بله، ولی حقوق بین الملل عمومی خیر

۲۱) کدام گزینه جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی است؟

۱- شرکت تضامنی

۲-شرکت نسبی

۳-شرکت با مسئولیت محدود

۴- شوراهای محلی

 

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی یک ترم تابستان ۹۷، نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱ پیام نور رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات حقوق تابستان ۹۷، نمونه سوال ۱۲۲۳۰۴۴ حقوق بین الملل خصوصی یک، بانک نمونه سوالات پیام نور کشور، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوال ۹۷ پیام نور، سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱ با پاسخنامه

 

 

 

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

عنوان درس : حقوق بشر در اسلام

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۱۸۶ – ۱۲۲۳۲۲۸

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۱۵۰ تومان

RIAL 1,500 – خرید

 

تعدادی از سوالات حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

۱)خاستگاه حقوق بنیادی(بشر) براساس کدام نظریه تبیین شده است؟

۱-حقوق وضعی

۲-حقوق عینی

۳-حقوق طبیعی

۴-حقوق وضعی جدید

۳)حق حیات در اسلام چگونه حقی است؟

۱-ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفس

۲-مطلق است

۳-دارای حدودی مشخص است و نمی توان به طور مطلق به آن نگریست و مشروط به شروطی است که خدا تعیین کرده است

۴-فقط مورد تفسیر مادی قرار می گیرد

۱۱)اساساً کشته شدن انسان در نظام حقوقی اسلام:

۱-صرفاً در صورتی که عمدی باشد جرم محسوب می شود

۲-صرفا در صورتی که شبه عمدی باشد جرم محسوب می شود

۳-صرفاً در صورتی که عمدی یا شبه عمدی(نه خطایی) باشد جرم محسوب می شود

۴-جرم محسوب، واز فاعل آن اگر چه از روی خطا مرتکب این عمل شده باشد به جانی و جنایتکار تعبیر می شود

۱۴)سرسخت ترین مکتب مدافع آزادی کدام است و دیدگاه آن نسبت به زندگی کردن در آزادی مطلق چیست؟

۱-لیبرالیسم-ناممکن

۲-رئالیسم-ممکن

۳-اسلام-پذیرفتنی

۴-سوسیالیسم – ممکن

۱۵)طبق ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی شخص کمتر از ……. اجرا نمی شود و در مورد ……. قابل اجرا نیست:

۱- هجده سال – زنان باردار

۲- بیست سال – زنان باردار

۳- هفده سال – زنان

۴- بیست سال – زنان و افراد کهنسال

۱۸) از نظر اسلام، وجه اصلی تشریع مالیات و انفاق چیست؟

۱-تامین بودجه دولت

۲-یکسان شدن سطح عمومی معیشت مردم

۳-انجام تکلیف شرعی

۴- منبع درآمد حکومت

۱۹)تغییر دین در اسلام چه حکمی دارد؟

۱- آزاد است

۲-آزاد نیست، بلکه در برخی موارد مشمول مجازات سنگین است

۳-جزو حقوق بنیادین بشر است

۴-آزاد است ولی مورد نکوهش و مکروه است و هیچ مجازاتی ندارد

 

سایت دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام  در ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور، حقوق بشر در اسلام، دانلود نمونه سوال های درس حقوق بشر در اسلام ، دانلود نمونه سوالات ترم تابستان ۹۷ پیام نور، بانک نمونه سوالات پیام نور با جواب، نمونه سوال تابستان ۹۷

 

 

 

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: جرم شناسی

رشته تحصیلی:حقوق

کد درس: ۱۲۲۳۰۳۳

مقطع: کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

RIAL 2,000 – خرید

 

تعدادی از سوالات جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

۱)کدام دانشمند عقیده داشت جرم شناسی علم مطالعه و بررسی جرم، به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد؟

۱-انریکو

۲-زلینگ

۳-توپینار

۴-استفانی

۲)دانشی که به شناخت علل جرم، مطالعه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم می پردازد کدام است؟

۱-کیفرشناسی

۲-جرم شناسی

۳-روان شناسی جنایی

۴-جامعه شناسی کیفری

۸)تحول واقعی جرم شناسی علمی توسط چه کسی شروع شد. کتاب “انسان جنایتکار” نیز از تألیفات وی می باشد؟

۱-لومبروزو

۲-روسو

۳-بکاریا

۴-هایز

۱۱)……..مربوط به چگونگی برخورد با حالتی است که جرم شناسان آن را حالت خطرناک یا حالت قبل از ارتکاب جرم می نامند:

۱-اوج اشتراک جرم شناسی و حقوق جزا

۲-اوج اختلاف جرم شناسی و حقوق جزا

۳-وجه اشتراک جرم شناسی و پلیس علمی

۴- اوج اختلاف حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

۱۳)کدام دوره در حقیقت زمان تولد واقعی جرم شناسی و دوران شکوفایی و نضج تئوری های آن می باشد؟

۱-عصر ماشین(از شروع قرن نوزدهم تا به امروز)

۲-قرون وسطی

۳-دوران اسلام

۴-دوران باستان

۱۴)اصطلاح”جرم شناسی” برای اولین بار به وسیله کدام گزینه به کار رفت؟

۱-باکاریا

۲-هایز

۳-روسو

۴-توپینار

۲۱)عبارت”جرم شناسی زیستی عملاً تحقیقات خود را به …….. شخص بزهکار توسعه می دهد” را با گزینه صحیح کامل کنید؟

۱-جنبه های آموزشی

۲-جنبه های اجتماعی

۳-جنبه اقتصادی

۴-جنبه های تشریحی،فیزیولوژی، تشخیص بیماری و بیوشیمی

۲۲) کدام گزینه ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمارهای کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه های مختلف جرم شناسی می پردازند؟

۱-جرم شناسی بالینی

۲-جرم شناسی کیفری

۳-جرم شناسی عمومی

۴-جرم شناسی زیستی

 

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوال های درس جرم شناسی پیام نور ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوال درس جرم شناسی ترم تابستان ۹۷ پیام نور، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات دروس رشته حقوق پیام نور، بانک نمونه سوالات پیام نور، سایت دانشجوی پیام نور ارائه نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: ادله اثبات دعوی

رشته تحصیلی: حقوق،حقوق خصوصی

کد درس: ۱۲۲۳۰۶۰

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۱۵۰ تومان

RIAL 1,500 – خرید

 

تعدادی از سوالات ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

۱)نقش دادرس در اقامه دلیل در “نظام تفتیشی” چگونه است؟

۱-در این نظام،نقش دادرس،انفعالی و غیرفعال است

۲-در این نظام قاضی با محدودیت در کشف ادله روبرست

۳-در این نظام،نقش دادرس،فعال است

۴- در این نظام، نقش دادرس،انفعالی و غیر فعال است و قاضی با محدودیت در کشف ادله روبروست

۲)طبق ماده ۲۰۵ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواست:

۱- فقط در صورتی که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد،پذیرفته می شود

۲-پذیرفته نمی شود،اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد

۳-پذیرفته می شود

۴-فقط در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، پذیرفته می شود

۵)دادگاه”حق الزحمه کارشناس” را بر چه اساسی تعیین می کند؟

۱-صرفا براساس مبلغ پیشنهادی خوانده تعیین می کند

۲-صرفا به میزان ده درصد ارزش خواسته دعوا تعیین می کند

۳-صرفا براساس میلغ پیشنهادی خواهان تعیین می کند

۴-با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند

۶)………عبارت است از امری که حکایت از وجود موضوعی حق نماید:

۱-ادعا

۲-دلیل

۳-انشاء

۴- واقعه حقوقی

۱۲)به نظر مولف، نخستین و آخرین فرصت برای اقامه ادله، چه زمانی است؟

۱-پایان اولین جلسه دادرسی

۲- زمان تقدیم دادخواست، مگر اینکه در قانون بر خلاف این حکم تصریح شده باشد

۳-زمان ختم مذاکرات طرفین

۴-زمان صدور حکم

۱۳)ادله گفتاری کدام اند؟

۱- فقط اقرار

۲-فقط اقرار و شهادت

۳-فقط سوگند

۴-اقرار،شهادت و سوگند

۱۷) اگر اقرار به طور غیرمستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد و به عبارت دیگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت بگیرد و نه خود حکم، این قرار :

۱-اقرار قاطع دعوا خواهد بود

۲- اقرار محسوب نمی شود

۳-اقرار غیرقاطع دعوا محسوب می گردد

۴-اقرار نیست بلکه صرفا ادعا محسوب می شود

 

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوال ادله اثبات دعوی تابستان ۹۷ با جواب، نمونه سوالات ترم تابستان رشته حقوق نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی در ترم تابستان ۹۷ ، نمونه سوالات تابستان ۹۷-۹۶ دانلود نمونه سوالات پیام نور بصورت تک درس، سایت دانشجوی پیام نور بهترین سایت دانلود نمونه سوالات پیام نور ، بزرگترین بانک نمونه سوالات پیام نور

 

 

آیین دادرسی مدنی ۳ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:آیین دادرسی مدنی ۳

رشته تحصیلی:حقوق،حقوق خصوصی

کد درس: ۱۲۲۳۰۵۳

مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت:۲۰۰ تومان

RIAL 2,000 – خرید

 

تعدادی از سوالات آیین دادرسی مدنی ۳ ترم تابستان ۹۷

۱)دعوای دعوای جلب شخص ثالث را چه کسی مطرح می کند؟

۱-اصحاب دعوا یا یکی از آنها

۲-فقط خواهان دعوا

۳-فقط خوانده دعوا

۴-فقط شخص ثالث

۲)هرگاه سازش در دادگاه واقع شود،موضوع سازش و شرایط آن در صورت مجلس منعکس می شود و دادگاه مبادرت به صدور …..می نماید:

۱-حکم

۲-گزارش اصلاحی

۳-قرار رد دعوا

۴-قرار عدم استماع دعوا

۳)در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند،کدام دادگاه صلاحیت برای تعیین داور را دارد؟

۱-دادگاه محل وقوع دعوا

۲-دادگاه محل اقامت خوانده

۳-دادگاه محل اقامت خواهان

۴-دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

۴)موجر پس از اقامه دعوای تخلیه علیه مستاجر،دعوای مطالبه اجور معوقه ملک را علیه او اقامه می نماید.این دعوا از مصادیق چه دعوایی است؟

۱-دعوای متقابل

۲-دعوای اضافی

۳-دعوای ورود ثالث

۴-دعوای جلب ثالث

۵) دعوای ورود ثالث در صورتی ……نامیده می شود که ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین،ذی نغع بداند:

۱-تبعی

۲-اصلی

۳-مستقل

۴-استقلالی

۶)طبق ماده ۴۵۷ ق.ج،ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور در چه صورتی امکان پذیر است؟

۱-پس از تصویب رئیس قوه قضائیه

۲-امکان ارجاع به داوری وجود ندارد

۳-پس از تصویب دادگاه عمومی و تصویب و تصویب شورای شهر

۴-پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس

۷)کدام دسته از آرای دادگاه ها، مشمول “قاعده اعتبار امر قضاوت شده” می باشند؟

۱-احکام دادگاه ها

۲- قرارهای مقدماتی

۳-قرارهای کارشناسی

۴-تصمیماتی که دادگاه در امور حسبی می گیرد

۷)به ترتیب پاسخ دهید: مهلت ایراد رد دادرس تا چه زمانی است؟ آیا درخواست یا ایراد مزبور شکل ویژه ای دارد؟

۱-تا اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود-خیر

۲-تا پایان اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود-خیر

۳-تا اولین جلسه دادرسی-بله

۴-تا پایان جلسه دادرسی-بله

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور،دانلود نمونه سوالات ترم تابستان۹۷ رشته حقوق در دانشگاه پیام نور،نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی ۳ ،نمونه سوالات جدید پیام نور،آیین دادرسی مدنی۳،نمونه سوالات رشته حقوق

 

آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:آیین دادرسی کیفری ۲  رشته تحصیلی : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی کد درس: ۱۲۲۳۰۴۹  مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۱۵۰ تومان

 

RIAL 1,500 – خرید

 

دانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته حقوق

قسمتی از سوالات درس آیین دادرسی کیفری ۲ در ترم تابستان ۹۷

۱-محل وقوع جرم، تعیین کننده ………..مرجع رسیدگی کننده است:

۱- صلاحیت ذاتی    ۲- صلاحیت محلی   ۳-صلاحیت اضافی  ۴-صلاحیت صنفی

۲-منظور از صنف یک دادگاه چیست؟

۱-تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری

۲-تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور(رسیدگی کننده) باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی

۳-تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع موردنظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر

۴-تعیین این نکته است که دادگاه چه محلی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد

۳-دومین مورد ………وقتی است که محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن،آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند:

۱-نیابت قضایی   ۲-احاله   ۳-صلاحیت شخصی  ۴-رد دادرس

۴- به ترتیب پاسخ دهید:اولاً آیا می توان دادگاه کیفری یک را شعبه تخصصی دادگاه کیفری دو(به عنوان دادگاهی عمومی) دانست ثانیاً آیا در دادگاه کیفری یک نظام تعدد ثاضی حاکم اس؟

۱-بله-بله  ۲-خیر-خیر   ۳-خیر-بله   ۴-بله-خیر

۵-در قوانین ما،(صلاحیت اضافی) در چه مواردی،پیش بینی شده است؟

۱-فقط تعدد اتهام   ۲-فقط تعدد متهم  ۳-فقط اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه ها  ۴-دو مورد:تعدداتهام-تعدد متهم

۶- محل تشکیل دادگاه کیفری یک:

۱- صرفاً مرکز استان است

۲-مرکز استان است،ولی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان هم ممکن است تشکیل شود

۳-صرفاً حوزه قضایی بخش می باشد

۴- صرفا حوزه قضایی شهرستان می باشد

 

نمونه سوالات تابستان ۹۷ پیام نور،نمونه سوالات رشته حقوق،سوالات امتحانی آیین دادرسی کیفری ۲، سوالات امتحانی پیام نور، جدیدترین نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور

 

آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶

نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶ با پاسخنامه

قیمت : ۱۵۰ تومان

 

RIAL 1,500 – خرید

 

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۳ تعداد سوالات : ۳۰ رشته تحصیلی : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

دانشجوی پیام نور

آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶

دانلود نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ پیام نور نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ با جواب، آیین دادرسی کیفری ۱ تابستان ۹۷ پیام نور،نمونه سوالات رشته حقوق تایستان ۹۷-۹۶، نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری تابستان ۹۷ پیام نور، آیین دادرسی کیفری یک تابستان ۹۷ با جواب

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

قسمتی از سوالات امتحانی درس آیین دادرسی کیفری ۱ در ترم تابستان ۹۷

۱-اولین و قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی  کدام است؟

۱-نظام اتهامی  ۲-نظام تفتیشی  ۳-نظام مختلط  ۴-نظام اتهامی و اسلامی

جواب صحیح : گزینه ۱

۲-آیا (اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری) و (حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاری) به ترتیب از اهداف آیین دادرسی کیفری می باشند؟

۱-خیر-خیر  ۲-بله-بله  ۳-خیر-بله  ۴-بله-خیر

جواب صحیح : گزینه ۲

۳-تفاوت آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی در چیست؟

۱-فقط هدف  ۲-فقط مرجع رسیدگی  ۳- فقط اصحاب دعوا  ۴- هدف،مرجع رسیدگی، اصحاب دعوا

جواب صحیح: گزینه ۴

۴-خصوصیات قوانین (آیین دادرسی کیفری)(که جزو قوانین شکلی هستند) کدام است؟

۱-تفسیر موسع-اجرای فوری  ۲- اصل تفسیر مضیق  ۳- اجرای غیر فوری  ۴- اصل تفسیر محدود

جواب صحیح گزینه ۱

۵- قلمروی صلاحیت محلی دیوان عالی کشور …..

۱-پایتخت است  ۲-استان تهران است  ۳- تمام کشور است  ۴-فقط بخشی از کشور است

جواب صحیح: گزینه ۳

۶-تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم ، به عهده کیست؟

۱-قاضی دادگاه  ۲-رئیس حوزه قضایی ۳-دادسرا  ۴-رئیس دادگستری شهرستان

جواب صحیح : گزینه ۳

۷-(وجود مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده و غیر علنی بودن دادرسی) از ویژگی های کدام نظام دادرسی کیفری می باشد؟

۱-اتهامی  ۲-اسلامی  ۳-تفتیشی  ۴-مختلط

گزیته صحیح:۳

sample question lesson ayin dadrasi kifari 1 summer semester 97 Pnu

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

محتوای محصول : ۶۱ سری نمونه سوال با پاسخنامه

قیمت محصول :۶۰۰۰۰

 

RIAL 60,000 – خرید

 

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری ۱

آیین دادرسی کیفری ۲

آیین دادرسی مدنی ۱

آیین دادرسی مدنی ۲

آیین دادرسی مدنی ۳

ادله اثبات دعوی

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

پزشکی قانونی

جرم شناسی

حقوق اداری ۱

حقوق اداری ۲

حقوق اساسی ۱

حقوق اساسی ۲

حقوق اساسی ۳

حقوق بشر در اسلام

حقوق بیمه

حقوق ثبت

حقوق جزای اختصاصی ۱

حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق بین الملل خصوصی ۱

حقوق بین الملل خصوصی ۲

حقوق بین الملل عمومی ۱

حقوق بین الملل عمومی ۲

حقوق تجارت ۱

حقوق تجارت ۲

حقوق تجارت (۴) ورشستگی

حقوق تجارت(۳)اسناد تجاری، حقوق تجارت ۳

حقوق تطبیقی

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای عمومی ۳

حقوق دریایی

حقوق رسانه

حقوق سازمانهای بین الملل

حقوق کار

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالیه عمومی

حقوق محیط زیست

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

حقوق مدنی ۳کلیات قراردادها

حقوق مدنی ۴الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدنی(۵)حقوق خانواده

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت (الف)

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

رویه قضایی

قواعد فقه ۱،قواعدفقه (۱) مدنی

قواعد فقه ۲

کیفرشناسی

متون حقوقی ۱به زبان خارجه

متون حقوقی ۲زبان خارجی تخصصی

متون حقوقی(۲)حقوق جزایی

متون حقوقی (۳)حقوق عمومی

متون حقوقی(۱) حقوق خصوصی

متون فقه ۱،متون فقه(۱) فقه معاملات

متون فقه ۳

متون فقه ۴

متون فقه(۳)حقوق عمومی وبین الملل

مقدمه علم حقوق

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور ، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق ، ۱۲۲۳۰۴۲، رشته تحصیلی حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۰۲۹۰، نمونه سوال های رشته حقوق پیام نور ، نمونه سوال پیام نور ۹۷ نمونه سوالات سال ۹۷ پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ با پاسخنامه ، دانلود نمونه سوالات ترم دوم ۹۷-۹۶ با جواب نمونه سوالات جدید پیام نور سایت دانشجوی پیام نور ارائه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته حقوق پیام نور نمونه سوال پیام نور با جواب نمونه سوالات رشته های پیام نور سوالات پیام نور جدید با جواب نمونه سوالات رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۷